This website uses cookies to ensure you have the best browsing experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. More information | dismiss

Cilji

Cilj projektne naloge EMoNFUr je testno spremljati urbane in periurbane gozdove, ki imajo ključno vlogo pri vzdrževanju okoljskega ravnovesja in socialne komponente lokalnih skupnostih, in lahko zagotavljajo dobrine in storitve za skupnost.

Z obsežno dejavnostjo spremljanja nekaterih področjih v Lombardiji (ITA) in v Sloveniji, je projekt namenjen ocenjevanju vplivov urbanih in periurbanih gozdov na ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti, sposobnost blaženja temperaturnih ekstremov in skladiščenja CO2, in njihov vpliv na ohranjanje tal in kakovost življenja v lokalnih skupnostih. Hkrati bodo ocenjeni učinki podnebnih sprememb na razvoj urbanega gozda in tudni na razvoj nekaterih drevesnih bolezni.

Cilji projekta so:

  • spremljanje nekaj vzorčnih območij v Lombardiji in v Sloveniji, da se oceni razvoj in rast urbanih in periurbanih gozdnih ekosistemov glede na podnebne spremembe ter proučitev ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo urbani in periurbani gozdovi;
  • izvedba popisa urbanih in periurban gozdov, in tistih gozdov, ki so iz umetnega izvora v Lombardiji kot referenca za prihodnje evidence na nacionalni ravni;
  • podlagi prvih izkušenj v obeh državah predlagati stalno mrežo za spremljanje naravnih in vupostavljenih urbanih in periurbanih gozdov;
  • predlog spremljanja, ki bo predstavljal referenčno točko na evropski ravni;
  • ocena upravljanja urbanih in periurbanih gozdov v Lombardiji in v Sloveniji;
  • senzibilizirati lokalne skupnosti o pomenu spremljanja urbanih in periurbanih gozdov in o pomembni vlogi teh gozdov pri blažitvi podnebnih sprememb, ter izboljšanju kakovosti življenja v urbanih območjih, in jih povabiti k sodelovanju.

Končni izdelki projekta bodo trije spletni priročniki za uporabo v zvezi z dejavnostmi spremljanja urbanih in periurbanih gozdov, ekosistemskih storitev ter načrtovanje in upravljanje urbanih in periurbanih gozdov. Ti dokumenti bodo uporabni pripomoček za tehnike in raziskovalce v sektorju urbanega gozdarstva.